ključni koraci u provedbi EU projekata

KAKO ZAPRAVO DO SREDSTAVA IZ EU FONDOVA: ključni koraci u provedbi EU projekata

Datum: 28.07.2022.
Kategorija: EU fondovi

Sklapanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Korisniku (u ovom primjeru poduzetniku) se dodjeljuju bespovratna sredstva u svrhu provedbe odobrenog projekta. Zapravo se radi o maksimalnom iznosu potpore na koji Korisnik ima pravo, ali, koji će mu biti isplaćen ukoliko svoj projekt provede u skladu s definiranim opisom i opsegom te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama u projektu. Točnije, ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iznos bespovratnih sredstava definira se u apsolutnom iznosu i u odnosu na ukupne prihvatljive troškove. Maksimalni iznos potpore na koji Korisnik ima pravo - definiran u apsolutnom iznosu, bit će mu isplaćen samo ako u provedbi njegovog projekta nastanu upravo oni troškovi predviđeni odobrenim projektom (te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama) i u iznosu minimalno jednakom ukupnim prihvatljivim troškovima.

Preduvjet za isplatu dodijeljenih bespovratnih sredstava Korisniku je svakako i ispunjavanje niza uvjeta koji se primjenjuju na projekte sufinancirane sredstvima iz EU fondova - redovito izvještavanje o napretku u provedbi projekta, provedba postupaka nabave radova/roba/usluga po točno određenim pravilima, vidljivost projekta, ostvarivanje doprinosa projektnim pokazateljima i horizontalnim pitanjima poput ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije, održivog razvoja, i sl.

Ključni uvjeti su ipak oni koji se odnose na redovito tromjesečno izvještavanje posredničkih tijela o napretku u provedbi odobrenog projekta putem zahtjeva za nadoknadom sredstava kao i oni koji definiraju pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. 

Osim što predstavljaju ugovornu obvezu za Korisnika, čije neispunjavanje može dovesti i do raskida ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, priprema i podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava nadležnom posredničkom tijelu razine 2 (PT 2), ključan su trenutak u provedbi projekta i s aspekta ostvarivanja prava Korisnika - onog na isplatu bespovratnih sredstava dodijeljenih sklopljenim ugovorom. Zahtjev za nadoknadom sredstava je instrument putem kojeg Korisnik, u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izvještava o poduzetim aktivnostima i ispunjenju ugovornih obveza te prijavljuje nadležnom PT-u 2 prihvatljive troškove nastale u provedbi njegovog projekta. Radi se u pravilu o troškovima koje je Korisnik već i platio te za koje, putem zahtjeva za nadoknadom sredstava, potražuje povrat odnosno nadoknadu u iznosu pripadajućih bespovratnih sredstava. Odobravanje zahtjeva za nadoknadom sredstava i prijavljenih prihvatljivih troškova, od strane naležnog PT-a 2, preduvjet je za isplatu dodijeljenih bespovratnih sredstava Korisniku. Upravo zbog toga je dobro pripremljeni zahtjev za nadoknadom sredstava imperativ za svakog Korisnika projekta sufinanciranog sredstvima iz EU fondova. 

Prilikom provjere prihvatljivosti prijavljenih troškova PT 2 u prvom redu utvrđuje jesu li troškovi povezani s provedbom projektnih aktivnosti i proizašli iz nabava radova/roba/usluga provedenih u skladu s pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Svako odstupanje u postupanju Korisnika od primjenjivih pravila može rezultirati odobravanjem manjeg iznosa prihvatljivih troškova od onog koji je Korisnik inicijalno prijavio u sklopu podnesenog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Umanjenje odnosno financijska korekcija koju PT 2 može provesti ovisi o vrsti pogreške koju je Korisnik napravio u postupku nabave, a u svakom slučaju dovodi do isplate manjeg iznosa bespovratnih sredstava Korisniku u odnosu na onaj koji mu je dodijeljen ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te istovremeno većim troškovima za samog Korisnika. U provedbi EU projekata nužna je stoga maksimalna posvećenost Korisnika dosljednoj primjeni pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi; sve manje od toga je rizik koji ne vrijedi preuzimati.

 

Zvuči zahtjevno? Tu smo za vas. 

  • Izrada