Novosti

EU Fondovi

ITU Mehanizam: Prilika za gradove i općine

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) važan su izvor financiranja jedinica lokalne samouprave. Riječ je o mehanizmu koji objedinjuje sredstva iz različitih europskih fondova i operativnih programa s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Svrha je osigurati što ravnomjerniji razvoj urbanih središta i područja (zajedno s njihovim okolnim područjem) kako bi se kroz ulaganja u strateške projekte,  koji su definirani u Strategiji razvoja urbanog područja kao relevantnom strateškom aktu –  povećala kvaliteta života građana te kako bi se ostvario cilj pametnije, održivije i inkluzivnije Europske Unije.

ITU mehanizam počeo se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2014-2020. godine. Za provedbu ITU mehanizma u tom razdoblju odabrano je 7 najvećih urbanih središta: urbane aglomeracije Zagreb, Split, Rijeka i Osijek s više od 100.000 stanovnika te urbana područja Zadar, Pula i Slavonski Brod s više od 50.000 stanovnika u središnjim naseljima. Izmjenom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koja je usvojena od strane Europske komisije 31. srpnja 2020., mogućnost korištenja ITU mehanizma dobio je i Grad Karlovac s okolnim područjem

Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada:

▪ 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

▪ 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac,

Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci

▪ 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija sukladno Zakonu

o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj17: Koprivnica, Vukovar,

Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Sva definirana središta moraju odrediti obuhvat područja te za isto izraditi Strategiju razvoja urbanog područja u kojoj će definirati prioritete razvoja koji će biti preduvjet za raspisivanje javnih poziva kao i za financiranje samih projekata. Teritorijalni pristup razvoju koji uvažava razlike između urbanih i ruralnih sredina i ITU mehanizam kao jedan od njegovih instrumenta, predstavljaju odgovarajući odgovor na različite gospodarske, socijalne i okolišne izazove – globalizaciju i s njom povezane strukturne promjene, rastuću nejednakost u raspodjeli bogatstva, promjenu klime i zagađenje okoliša, gubitak bioraznolikosti i sve veću osjetljivost krajolika, prirodne i kulturne baštine.

Sredstva se kroz ITU mehanizam dodjeljuju putem javnih poziva, a namijenjena su za financiranje projekata koji se odnose na:

 • revitalizaciju bivših industrijskih, vojnih lokacija, onečišćenog zemljišta, napuštenih i zapuštenih lokacija i objekata (brownfield područja) te njihovu prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i gospodarske namjene ili zelene površine
 • očuvanje kulturne baštine
 • pametni gradski promet – nabavu ekološki prihvatljivih vozila/voznog parka: autobusa, električnih motocikala i bicikala; nabavu sustava javnih bicikala; biciklističku infrastrukturu te digitalizacija gradskog prometa
 • ulaganje u zelenu infrastrukturu, održivu mobilnost i mjere energetske učinkovitosti
 • ulaganje u javnu turističku infrastrukturu
 • ulaganje u višenamjensku infrastrukturu – sportsku, edukacijsku i društvenu infrastrukturu, vatrogasne baze/stanice i sl.; sigurnosnu infrastrukturu javnih površina; video-nadzor, signalizaciju, stupiće i prepreke za osiguranje pješačkih zona
 • izgradnju i opremanje prostora u vlasništvu JLP(R)S-ova za pružanje potpore poduzetnicima – inkubatori, coworking prostori, specijalizirani tehnološki parkovi
 • digitalizaciju javne uprave
 • jačanje konkurentnosti MSP-ova
 • socijalnu infrastrukturu – prenoćišta za beskućnike, pučke kuhinje, sigurne kuće, rješavanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i sl.
 • infrastrukturu za predškolski odgoj – radovi i opremanje predškolskih ustanova
 • ulaganje u zelenu infrastrukturu – parkovi, drvoredi, sadnice, dječja igrališta, manji sportski tereni u okviru parkova i slično
 • izradu teritorijalnih strategija – podrška urbanim područjima u izradi teritorijalnih strategija – SRUP-ova

 

U novom programskom razdoblju Hrvatska je, kao rijetko koja članica Europske unije, osigurala čak 13% sredstava kohezijske politike upravo za ulaganja u urbani razvoj i to za svoja 22 urbana središta.
ITU mehanizam još je jedna od prilika za financiranje koju gradovi i općine mogu iskoristiti kako bi ostvarili svoje strateške ciljeve te kako bi ostvarili vlastite vizije i misije u narednom razdoblju.

To top